Przemkowskie Bagno
Dodane przez P_Kuzmiak dnia 28.12.2015
"Przemkowskie Bagno", użytek ekologiczny utworzony rozporządzeniem Wojewody Legnickiego z 10.12.1993, obejmujący powierzchnię 1 696,78 ha; bagno jest stanowiskiem rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania; obszar ten o obejmuje rozległe dawne łąki i pastwiska w dolinie rzeki Szprotawa; od 2004 stanowi on część Obszaru Natura 2000 "Stawy Przemkowskie"; pod względem ornitologicznym teren ten jeszcze przed 1945 znany był jako ostoja ptaków szczególnie wodno-błotnych; w latach 1950-1993 nie prowadzono użytkowania kośno-pastwiskowego, co doprowadziło do wykształcenia się zakrzaczeń wierzbowych i masowe przekształcanie łąk wilgotnych w zbiorowiska szuwaru trzcinowego; w 1999 obszar ten został przekazany w trwały zarząd Dolnośląskiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych, od tego momentu na użytku zintensyfikowano działania, które wcześniej były finansowane i wykonywane przez organizacje ekologiczne; działania te polegały na usuwania zakrzaczeń wierzbowych i trzcinowisk, co doprowadziło do utrzymania i przywrócenia siedlisk dla wielu gatunków ptaków wodno-błotnych; w 2005 DZPK Wrocław przywrócił użytkowanie kośno-pastwiskowe na około 300 ha łąk; dominującymi zbiorowiskami są tu szuwary, m.in. turzycy zaostrzonej i turzycy pęcherzykowatej; wstępne badania terenu wykazały obecność około 223 gatunków roślin z tego 34 to rośliny rzadkie i zagrożone wyginięciem jak goździk pyszny, storczyk -kukułka szerokolistna paproć nasięźrzał pospolity związane z łąkami zmiennowilgotnymi; obszar jest cenny przyrodniczo ze względu na dogodne środowisko dla wielu rzadkich ptaków wodno-błotnych; aż 14 gatunków tu stwierdzonych bąk, bocian czarny i biały, trzmielojad, kania czarna, błotniaki, cietrzew, zielonka, żuraw, rycyk, sowa błotna, pokrzewka jarzębata, gąsiorek jest zagrożonych wyginięciem w Europie, a 3 gatunki: derkacz, bielik, podgorzałka, uznane są za zagrożone w skali światowej; dla żurawia, derkacza, kszyka i świerszczaka jest to największe stanowisko lęgowe na Dolnym Śląsku; 22.08.2002 "Przemkowskie Bagno" zostało rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego uznane za użytek ekologiczny i zespół przyrodniczo-krajobrazowy.

[Anna Walner]