Przedsiębiorstwo Wodciągów Kanalizacji i Cieplownictwa (PWKiC)
Dodane przez P_Kuzmiak dnia 11.06.2012
Przedsiębiorstwo Wodciągów Kanalizacji i Cieplownictwa (PWKiC)
Spółka zarejestrowana jest pod nazwą :Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemkowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Siedziba firmy znajduje się w Przemkowie, ulica: Dworcowa 7.
Spółka powstała w oparciu o Uchwałę Rady MIejsiej w Przemkowie IX/84/99 z dnia 5 lipca 1999r. i została zawiązana umowa spółki w dniu 22 lipca 1999 r. ( z późniejszymi zmianami) w Kancelarii Notalnej przez Notariusza Annę Rajewicz w Głogowie Reertotium ~A~ numer : 5615/99.
Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21 czerwca 2001 r ., numer pozycji rejestru: 0000020593. Podstawą działania spółki w podstawowym zakresie tj. zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U .z 2001r. nr72 z późn. zm. ) oraz przepisy wykonawcze do ustawy : - Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 17 lipca 2006r . w sprawie określenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 127 poz.886).
Spółka posiada zezwolenie na prowadzanie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oras zbiorowego odprowadzania ścieków wydane na czas nieokreślony przez Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 01 sierpnia 2001r. oraz Gminy Radwanice wydanej przez Wójta Gminy Radwanice w dniu 14.07.2003r.
Działania spółki w zakresie świadczenia usług uszczegóławiają regulaminy uchwalone uchwałami Rad Gmin na terenie, w którym się świadczy.
ORGANY SPÓŁKI
* Zgromadzenie wspólników
-Gmina Przemków,
-PWiK w Głogowie.
*Rada Nadzorcza:
do dnia 03 grudnia 2010r
- Przewodniczący Rady -Stanisław Kułakowski
-Zastępca Przewodniczącego - Leszek Frąckowiak
-Sekretaż Rady -Piotr Halczak
od dnia 03 grudnia 2010r.
- Przewodniczący Rady - Jacek Dziubek
-Zastępca Przewodniczącego - Leszek Frąckowiak
-Sekretaż Rady -do 04 marca 2011r -Andzej Krauze
- od 05 marca 2011r -Wojciech Stanicki
*Zarząd Spółki
-Prezes Zarządu - Tadeusz Kowalski
-Czonek Zarządu - do 03 grudnia 2010r. Krzysztof Dobrowolski
- od 03 grudnia 2010r. Anna Ferenc- Starczewska


[Kamila Zawadzka Paweł Kuźmiak]